RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

Administrator danych osobowych

My, spółka TELE HAUS SERWIS SP. Z O.O. z siedzibą w Gądkach pod adresem ul. Szkolna 11, 62-023 Gądki, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IXWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000852890, REGON: 386670862 NIP: 7773363406, o kapitale zakładowym w wysokości 13 888 000,00 zł, jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe: biuro@telehaus.pl, tel. (61) 662 54 70

Cele i podstawy przetwarzania

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 (dalej: RODO):

 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy lub umów o współpracy, zwanej dalej lub zwanych dalej łącznie „Umową” lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), to jest:
 • w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
 • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 • dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora,
 • w ramach grupy przedsiębiorstw do której należy Administrator dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. podmiotom z grupy przedsiębiorstw, do której należy Administrator,
 2. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń przez Administratora, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów oraz jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych:

jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe, możecie Państwo zażądać abyśmy je usunęli,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

możecie Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo abyśmy te dane usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych:

macie Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które Państwo dostarczyli nam na podstawie Umowy. Macie również Państwo prawo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

w każdej chwili macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem; w celu wykonania swoich praw skontaktuj się z nami pod numerem telefonu lub adresem e-mail, które zostały wskazane w danych kontaktowych.

Informacja o źródle danych

Państwa dane osobowe zostały pozyskane w związku z realizacją Umowy, o której mowa w punkcie II. od jej Akceptanta, a także z przeglądu Krajowego Rejestru Sądowego.